Polityka prywatności Sklepu internetowego
REGALTO

 

§ 1
Postanowienia wstępne

Polityka obowiązuje od 10.01.2020 r.

1.    Niniejsza Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym REGALTO, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego są Marta Błasiak, Mariusz Błasiak i Radosław Dubielecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REGALTO S. C., wpisaną Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342304409, REGON 140249892, z siedzibą przy ul. Stefana Woydy 4, 05-840 Brwinów, zwani dalej „Administratorem”.

3.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: ………………………………………………………………………………………………

4.    Administrator Sklepu internetowego REGALTO dostępnego na stronie https://regalto.pl/sklep-online/ ceni sobie zaufanie Klientów, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych. W trosce
o bezpieczeństwo powierzonych danych opracował wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

§ 2
Definicje

 

1.    Administrator – Marta Błasiak, Mariusz Błasiak i Radosław Dubielecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REGALTO S. C., wpisaną Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342304409, REGON 140249892,
z siedzibą przy ul. Stefana Woydy 4, 05-840 Brwinów.

2.    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej niezbędne do wykonania Umowy, założenia konta lub przekazywania informacji marketingowych, w tym
IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3.    Polityka prywatności  – dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe o nich są zbierane i jak będą wykorzystywane.

4.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.    Sprzedawca – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą REGALTO S. C., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 5342304409, REGON 140249892, z siedzibą przy ul. Stefana Woydy 4,
05-840 Brwinów.

6.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

7.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

10.  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://regalto.pl/sklep-online/.

11.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.    Regulamin – określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

12.  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w niniejszym dokumencie.

13.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep oznaczone są zgodnie z obowiązującym prawem m.in. danymi producenta oraz terminem przydatności do spożycia.

14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15.  Osoba trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora mogą przetwarzać dane osobowe.

 

§ 3
Gromadzone danych osobowych i sposób ich wykorzystania

 

1.    Dane Klientów Sklepu są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a Klienci Sklepu internetowego REGALTO mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich wykorzystywania.

2.    Sklep internetowy REGALTO wymaga udostępnienia przez Klienta minimum danych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Informacje te nie będą udostępniane, użyczane ani sprzedawane osobom trzecim.

3.    Dane osobowe gromadzone przez Sklep internetowy REGALTO mogą być przetwarzane we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

4.    Cele przetwarzania danych Klientów Sklepu:

a.     Świadczenie usług oferowanych przez Sklep drogą elektroniczną.

b.     Rejestracja indywidualnego konta i zarządzanie tym kontem.

c.     Realizacja zamówień.

d.     Obsługa reklamacji.

e.     Marketing bezpośredni.

f.      Przesyłanie Newslettera.

5.    Podstawa prawna przetwarzania danych Klientów przez Sklep oraz okres i zakres przetwarzania danych:

a.     Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

·         Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania
lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

·         Maksymalny zakres danych:

o    imię i nazwisko;

o    adres poczty elektronicznej;

o    numer telefonu kontaktowego;

o    adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

o    adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

·         W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)  Klienta.

·         Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

b.     Ciążący na Sklepie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395)).

·         Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

·         Zakres danych:

o    Imię i nazwisko;

o    adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);

o    nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

c.     Zgoda Klienta na przetwarzanie danych, wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

·         Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

·         Zakres danych:

o    imię;

o    adres poczty elektronicznej.

d.     Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

·         Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

·         Zakres danych:

o    imię i nazwisko;

o    adres poczty elektronicznej;

o    numer telefonu kontaktowego;

o    adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

o    adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

·         W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

e.     Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

·         Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

·         Zakres danych:

o    adres poczty elektronicznej.

·         Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego
w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

f.      Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g.     Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

h.     Dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO (czyli wszystkie dane dotyczące osób fizycznych) mogą być przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.

6.    Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego.

7.    Skutkiem niepodania danych osobowych może być:

·         brak możliwości rejestracji w Sklepie;

·         brak możliwości korzystania z usług Sklepu;

·         brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie;

·         brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Sklep.

8.     Użytkownik/Klient w każdej chwili ma prawo i możliwość wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

§ 4
Uprawnienia Użytkownika/Klienta Sklepu internetowego

 

1.    Użytkownikowi/Klientowi Sklepu internetowego przysługuje prawo:

 

·         dostępu do swoich danych osobowych;

·         ich sprostowania;

·         usunięcia;

·         ograniczenia przetwarzania;

·         żądania przeniesienia danych do innego Administratora;

·         prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

·         do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego.

2.    W dowolnym momencie Klient/Użytkownik serwisu, który przeszedł procedurę rejestracji Konta, może przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do swojego Konta.

3.    Danych osobowych użytych do złożenia Zamówień nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów.

4.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 1 § 4 Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

5.    Odpowiedź na zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 2 § 4 zostanie udzielona
w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

6.    Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie,
a w przypadku zgłoszeń skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

7.    Jeśli Użytkownik/Klient Sklepu uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest GIODO (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

 

§ 5
Usługi zewnętrzne/ odbiorcy danych osobowych

 

1.    Sklep internetowy REGALTO korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników/Klientów.

2.    Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów zewnętrznych/odbiorców, którzy dają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu, spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klientów wybranemu podmiotowi zewnętrznemu/Odbiorcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz
w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.
4.    Odbiorcami, o których mowa powyżej między innymi mogą być:

podmioty realizujące dostawę zamawianych produktów w zakresie niezbędnym
do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
dostawcy płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym
do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, telekomunikacyjne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych 
(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna);
podmioty zapewniające usługi marketingowe;
podmioty zapewniające usługi statystyczne;
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


§ 6
Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Administrator przetwarzając dane osobowe Użytkowników/Klientów Sklepu internetowego stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

§ 7
Polityka plików “cookies”

 

1.    Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.    Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu i wykorzystuje się je do:

a)    logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Sklepu;

b)    dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie
z jego preferencjami wyświetlić stronę;

c)    do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (Klienta). Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika (Klienta) w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika (Klienta).

5.    Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę
w Twojej przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki, z której korzystasz. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1
w używanej przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

i.      Firefox;

j.      Chrome;

k.     Safari;

l.         Internet Explorer / Microsoft Edge.

8. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego REGALTO mogą nie działać prawidłowo.

9. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

§ 8
Łącza zewnętrzne Sklepu

 

1.    Strona Sklepu internetowego REGALTO może zawierać łącza do innych serwisów internetowych, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na stronach tych  serwisów.

2.    Należy zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu strony Sklepu
i każdorazowo zapoznawać się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności
w każdym innym serwisie.

 

§ 9
Zmiana Polityki prywatności

 

1.    Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie Sklepu internetowego REGALTO.

2.    O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Administrator będzie informować
w sposób widoczny i zrozumiały.

3.    Każda wersja Polityki prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą rozpoczęcia obowiązywania.

4.    W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować drogą mailową: [email protected].